Voor wie is scouting Die Wiltgraeff?

Scouting ‘Die Wiltgraeff’ biedt plaats aan kinderen vanaf 5 jaar, verdeeld over verschillende speltakken. Een speltak is een ander woord voor ‘leeftijdsgroep’. De leeftijdsgrenzen voor een speltak zijn zo gekozen dat de interesses van de leden niet te ver uiteenlopen. Het spel dat gespeeld wordt, is afgestemd op de eigenschappen en interesses die kenmerkend zijn voor die leeftijdsgroep. Van jong naar oud wordt er gewerkt aan een toenemende zelfstandigheid in het spel. Momenteel heeft de groep circa 150 jeugdleden, circa 35 jonge, enthousiaste leiding en een groepsbestuur van 8 personen. Bovendien zijn er diverse commissies zoals de Klusclub (ouders en (oud)leiding die enkele keren per jaar diverse klussen in en om het clubhuis doen. De groepskampcommissie die bestaat uit ouders en oudleiding, die het jaarlijkse groepsweekendkamp organiseren, de dassenouders: enkele ouders die zorgen dat er altijd voldoende groepsdassen op voorraad zijn. Alle leiding en bestuursleden doen hun scoutingactiviteiten geheel vrijwillig, en is geen betaalde kracht verbonden aan de groep.

link naar wikipedia pagina over scouting

Op wikipedia vind je meer informatie over scouting in het algemeen.

Opkomsten

Bij onze speltakken is iedereen welkom. Een keer per week is er opkomst. Tijdens de opkomsten worden er verschillende activiteiten gedaan waarbij er een beroep gedaan wordt op diverse vaardigheden, interesses en kwaliteiten van kinderen. Voor de jongste speltakken variëren deze van spannende bosspelen, speurtochten, knutselen, sport en spel, tot toneel en koken. De ouderen amuseren zich bijvoorbeeld met het pionieren van een toren, het koken op houtvuur of het maken van een tocht met kaart en kompas. De speltakken hebben vaste opkomsttijden, waar soms vanaf geweken wordt voor bijvoorbeeld groepsactiviteiten of programma’s die langer duren of ’s avonds plaatsvinden. De opkomsten zijn bijna altijd buiten, ook als het een keertje regent.

Speltak Leeftijdsgrenzen Opkomsttijd
Bevers 5 tot 7 jaar Zaterdagochtend 10:00 - 12:00
Oerwoudwelpen 7 tot 11 jaar Zaterdagochtend 10:00 - 12:00
Junglewelpen 7 tot 11 jaar Zaterdagmiddag 14:00 - 16:00
Wilderniswelpen 7 tot 11 jaar Zaterdagmiddag 14:00 - 16:00
Belmonte scouts 11 tot 15 jaar Zaterdagochtend 10:00 - 13:00
Heeroma scouts 11 tot 15 jaar Zaterdagmiddag 14:00 - 17:00
Rowans 15 tot 18 jaar Vrijdagavond 20:00 - 24:00
Yggdrasilstam (studenten) Vanaf 18 jaar Woensdagavond om de week

Weekend- en zomerkampen

Alle speltakken gaan regelmatig op kamp. Meestal een weekend in de herfst en in het voorjaar, de scouts en rowans hebben ook een winterkamp, hikekamp en soms een regioweekend. Hoogtepunt voor iedereen is het jaarlijkse zomerkamp. De Bevers trekken er drie dagen op uit, terwijl de Welpen een week logeren in een Scouting-blokhut van een andere groep.

scouts patrouille 's ochtends op zomerkamp in hun tent Een scouts patrouille 's ochtends in hun tent op zomerkamp.

De Scouts gaan een week kamperen, meestal onder zeer primitieve omstandigheden ergens in Nederland. Eens in de vier jaar is het kamp extra bijzonder, dan wordt Engeland bezocht. De Rowans en de Stam gaan vrijwel altijd naar het buitenland. Zo zijn zij al eens in Frankrijk, Polen, Schotland, Duitsland, Tsjechië, België en Engeland geweest.

Leidingteams

Iedere speltak wordt begeleid door een team enthousiaste jonge mensen. Elk team bestaat uit ongeveer zes tot tien personen. Leiding komt voort uit de eigen groep, of van buitenaf. Alle leidingleden zijn vrijwilligers. Om leiding te kunnen worden dient elke vrijwilliger een VOG te kunnen overleggen. Nieuwe leiding wordt door Praktijkbegeleiders begeleid in hun ontwikkeling, waarbij gekeken wordt naar wat iemand al kan en kent en de manier waarop iemand nog bij wil leren. Middels dit ontwikkeltraject kan een leiding zich ontwikkelen van basisleiding tot gekwalificeerd leiding. De onderwerpen waar het leidinglid in dat traject aan kan werken zijn bijvoorbeeld het leeftijdseigene van de eigen speltak, plannen, organiseren, programma’s maken, samenwerken, communiceren, etc. Daarnaast kan een leidinglid ook meer specialiseren in bepaalde onderwerpen, zoals op kamp gaan, scoutingtechnieken, veiligheid, koken voor grote groepen en kinderEHBO. De speltakteams worden begeleid door een bestuurslid die de taak heeft van Groepsbegeleider.

Veiligheid van onze kinderen

Binnen Scouting Nederland en ook zeker binnen Scouting Die Wiltgraeff Wageningen staat de veiligheid van onze kinderen voorop. Wij hechten er waarde aan om inzicht te geven in hoe wij als groep de veiligheid van onze kinderen waarborgen.

Alle actieve leiding en gastleiding die meegaat op een zomerkamp beschikt over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Als Scouting Die Wiltgraeff Wageningen hebben wij speltak coaches (onafhankelijk) en groepsbegeleiders (onderdeel van het bestuur) die zich bezig houden met het coachen en begeleiden van onze eigen leiding. Ze lopen regelmatig mee, reflecteren op wat er goed gaat of soms beter kan en gaan het gesprek aan met leiding als dat nodig is. Ook is er een ruim trainingsaanbod voor onze leiding, waar volop gebruik van wordt gemaakt. Dit draagt niet alleen bij aan een veilige spelomgeving, maar ook aan de kwaliteit van het scoutingavontuur.

Tijdens opkomsten en kampen worden er door de leiding onderling goede afspraken gemaakt; binnen teams spreekt men elkaar aan op ongewenst gedrag.

Als er dan toch onplezierige dingen gebeuren, beschikken we over een vertrouwenspersoon waar een kind terecht kan. Ook als bestuur willen we voor ouders heel laagdrempelig aanspreekbaar zijn. Via email, telefoon of tijdens een aantal van de opkomsten en scouting evenementen zijn wij aanspreekbaar. Op deze website kun je ook vinden wie er in het bestuur zit en wie actief is bij welke speltak als leiding en ook de vertrouwenspersoon is op deze manier te benaderen.

Al onze tientallen vrijwilligers genieten enorm van het scoutingavontuur en van het organiseren van supergave opkomsten. Scouting is juist zo'n fijne plek omdat kinderen zich er ontwikkelen en vaardigheden opdoen die ze niet gemakkelijk elders leren. Dat lukt alleen in een omgeving waar kinderen en vrijwilligers veilig zijn en zich veilig voelen.

Wij spannen ons er maximaal voor in dat onze kinderen met plezier naar Scouting komen en zich ontwikkelen. En dat enthousiaste verhalen, rijke ervaringen en af en toe een schram of buil het enige is waar ze mee thuis komen.

Vertrouwenscontactpersoon

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Die Wiltgraeff zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting Die Wiltgraeff een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenscontactpersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenscontactpersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenscontactpersoon is besproken of dát er met de vertrouwenscontactpersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenscontactpersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenscontactpersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenscontactpersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon?

Ik ben Karin Wanders en heb binnen Scouting Die Wiltgraeff de rol van vertrouwenscontactpersoon op me genomen. Ik ben als ouder al vele jaren betrokken bij de groep. Daarnaast ben ik zes jaar als groepsbegeleider in het bestuur van Die Wiltgraeff actief geweest. Ik sta nu iets verder van de dagelijkse gang van zaken binnen de groep Die Wiltgraeff af. Ik wil jullie graag uitnodigen om contact met me te zoeken als je vragen hebt die vertrouwelijk behandeld moeten worden.

Ik ben bereikbaar op het e-mailadres kmwanders257@gmail.com of telefonisch op nummer 06 25364639.

leidingProfiel foto
Karin Wanders - vertrouwenscontactpersoon

Bestuur

Het groepsbestuur van Scouting ‘Die Wiltgraeff’ zorgt achter de schermen voor het reilen en zeilen van de groep. Zo proberen we de groep financieel gezond te houden, zijn we continue bezig dat de huisvesting aan de eisen van de gebruikers blijft voldoen en zorgen we ervoor dat de leiding deskundig wordt begeleid. Ook onderhouden we contacten met de gemeente en met andere groepen in de regio. Eens per zes weken komen we met alle leiding bij elkaar in de Groepsraad. De groepsraad is het besluitvormend orgaan van de groep, waar leiding en bestuur samen besluiten welke koers de groep kiest op tal van onderwerpen.

bestuur

Documenten

Accommodatie

De Stichting Scouting Die Wiltgraeff beschikt over het gebouwencomplex ‘Die Wiltgraeff’ gelegen aan de Geertjesweg/Scheidingslaan te Wageningen. Dit complex bestaat uit een drietal gebouwen: een hoofdgebouw en twee bijgebouwen. De beide welpengroepen en de stam zijn in de bijgebouwen gehuisvest. Het hoofdgebouw biedt huisvesting aan de Bevers, Scouts en Rowans. In het hoofdgebouw zijn ook de keuken, toiletten en een douchegroep. Het hoofdgebouw, de blokhut, wordt verhuurd. Klik hier voor de huurvoorwaarden.

Historie

historisch foto scouts 1918

De eerste vereniging voor scoutswerk in Wageningen is opgericht in 1911, hij bestond uit 30 tot 40 leden. In 1916 kwamen er in Wageningen studenten bijeen om opnieuw een vereniging voor scoutswerk op te richten. Doordat deze groep te groot werd, is hij opgesplitst in 2 groepen. Groep 2 is op 7 augustus 1916 koninklijk goedgekeurd, en het begin van scouting in Wageningen is hiermee echt begonnen. Deze groep had een paarse das. Eén van de eerste leiders was Vaandrig Heeroma en na zijn overlijden in 1920 is de groep ter nagedachtenis de Heeromagroep naar hem genoemd.

Tijdens de oorlog waren velen geëvacueerd, en werd scouting verboden. Met een paar mensen gingen ze wel door bij iemand thuis. De eerste activiteit na de bevrijding was de Airborne wandeltocht. Deze wandeling wordt nu nog steeds door de leden gelopen. In die tijd groeide de groep uit tot 3 kleinere groepen; Heeroma I bleef Heeroma heten (met paarse das), Heeroma II werd de Belmontegroep (met groene das) en Heeroma III werd de Dorschkamp (met kaki das met groene rand). In 1949 word de Dorschkampgroep weer opgeheven. In 1983 zijn door omstandigheden de Heeromagroep en de Belmonte groep samen gaan draaien. De naam van de groep werd ‘de Belmonte Heeroma Combinatie’ (BHC). Zij fuseerden op 1 januari 1984. Vanaf 11 februari 1985 heet de groep Stichting scouting ‘Die Wiltgraeff’. Bij de fusie waren ook de Stichting Padvinders Troephuizen en de Rk St. Cunera betrokken. Ook werden er leden van de opgeheven meisjesgroep ‘de Zonnegroep’ opgenomen. De kleuren van de huidige das zijn hiervan afkomstig: het grijs van de Belmontegroep (door het niet meer leveren van kaki is dit in de jaren 60 grijs geworden) en het paarse randje van de Heeromagroep. Tevens werd de groep in de loop der jaren uitgebreid met speltakken waardoor er plaats was voor kinderen vanaf 5 jaar. In 2009 zijn de namen Heeromagroep en Belmontegroep weer in gebruik genomen, omdat het aantal scouts zo groot werd dat er twee speltakken gemaakt konden worden.

historisch foto scouts, jaren 60